ساختمان خیابان آرارات

در مورد بازسازی این ساختمان مصمم بر این شدیم که در جابجایی فضایی و طراحی دکوراسیون باید جسارت داشت. اگر از این بترسیم که نمیتوان فضای مورد نظر را اجرا کرد یا نظر مابقی افراد منفی است، دکوراسیون خانه ما معمولی میماند.
آشپزخانه ساختمان در میانه سالن واقع شده بود که سالن را به دو نیمه پذیرایی و نشیمن تقسیم کرده بود، که نشیمن به فضایی پرت و مهجور تبدیل شده بود که عملاً باعث از دست دادن قسمتی از آپارتمان شده بود.
با توافق کارفرما تصمیم به جابجایی آشپزخانه از قسمت میانی سالن به جای نشیمن شد که خود منجر به گشایش فضا شده بود و تغیر چشمگیری را شاهد بودیم.