انواع قرارداد در مجموعه مهراز

انواع قرارداد در اجرای بازسازی ساختمان و اجرای دکور که توسط مجموعه مهراز منعقد می شود در ادامه آورده شده است.

قرارداد با قیمت مقطوع
قراردادی است که پیمانکار در آن متعهد می شود با قیمت فیکس و ثابت عملیات عمرانی (بازسازی) با مشخصات معین را به انجام رساند.
مبلغ این قرارداد ثابت بوده و در صورت عدم تغییرات در شرایط قید شده در پیمان هیچگونه تعدیلی به آن تعلق نمی گیرد.
مزایا: دراین نوع قرارداد قیمت نهایی کار عمرانی و عملیات بازسازی برای کارفرما از قبل مشخص است .
معایب: اختیار کارفرما در اعمال نظر و تغییرات عمده در روند اجرا و مصالح محدود است.

قرارداد پیمان مدیریت
فرایند راهبری یک پروژه عمرانی که طی آن وظایفی بعهده پیمانکار قرار می گیرد و مسئولیت تمام یا قسمتی از پروژه تا مرحله نهایی و تحویل با هزینه کارفرما را شامل می شود.
مسئولیت طراحی ،تامین تجهیزات ، تامین مصالح ، انتخاب و انعقاد قرارداد با نیرو های انسانی ، اخذ مجوزها ، تامین امنیت کارگاه ، اخذ بیمه مسئولیت و نظارت بر اجرا طبق طرح مصوب کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.
در این قرارداد کلیه هزینه های اجرای پروژه (طراحی، حقوق و دستمزد نیروهای انسانی ، خرید مصالح، حمل و نقل و.....) به عهده کارفرما بوده که با اطلاع و رضایت ایشان و تایید فاکتورهای ارایه شده پیمانکار انجام میگیرد .و پیمانکار درصدی از کل هزینه های انجام شده را به عنوان دستمزد نظارت و مدیریت پروژه از کارفرما و طبق توافق و مفاد قرارداد فیمابین دریافت می دارد.
از مزایای این قرارداد می توان به مدیریت هزینه ها توسط کارفرما و اعمال نظر ایشان در مراحل کار و در نهایت افزایش کیفیت و کاهش هزینه های اجرای پروژه اشاره نمود.